crossref.cz
redakční systém Actavia

PubMed

PubMed se skládá z více než 22 milionů citací biomedicínské literatury z databáze MEDLINE, časopisů Life Science a on-line knih. PubMed citace a abstrakta zahrnují pole biomedicíny a zdraví, část oblasti přírodních věd, behaviorální vědy, chemické vědy a bioinženýrství. PubMed také poskytuje přístup k dalším příslušným internetovým stránkám a odkazům na jiné molekulární biologické zdroje.

PubMed je volný zdroj, který je vyvinutý a udržovaný Národním centrem pro biotechnologické informace (NCBI) Americké Národní lékařské knihovny (NLM), které se nachází v Mezinárodním institutu zdraví (NIH). Vydavatelé časopisů mohou předkládat své citace NCBI a tak si zajistit přístup k plným textům článků na webových stránkách časopisu pomocí LinkOut. PubMed poskytuje volný přístup do databáze MEDLINE.

Webové stránky: pubmed.gov.

MEDLINE

MEDLINE je bibliografická databáze Americké národní knihovny medicíny (NLM) obsahující 19 milionů zdrojů časopiseckých článků postavených na vědeckém základě, koncentrovaných na biomedicínu. Charakteristickým rysem MEDLINE je, že záznamy jsou indexovány národní knihovnou (NLM). Většina časopisů je vybrána Literature Selection Technical Review Committee (LSTRC).

MEDLINE je primární součástí PubMed, část Enterz série databází poskytované NLM National Center for Biotechnology Information (NCBI). Pokrytí MEDLINE se datuje od roku 1946 do současnosti. Od roku 2005 je každým dnem přidáno 2000–4000 zdrojů. V roce 2010 bylo přidáno 700 000 zdrojů. Aktualizace je pozastavena pár týdnů během listopadu a prosince. Většinu publikací v MEDLINE tvoří odborné časopisy, velmi málo se zde vyskytují noviny, magazíny a zpravodaje. MEDLINE obsahuje citace z 5600 celosvětově uznávaných časopisů v 39 jazycích.

MEDLINE pokrývá oblast biomedicíny, zdraví, zdravotních věd, behaviorálních věd, chemických věd, bioengineeringu, klinické péče, veřejného zdraví, vývoje zdravotní politiky a s tím spojené vzdělávací aktivity. MEDLINE také pokrývá zdravotní vědy nezbytné pro biomedicíncké lékaře, výzkumníky a pedagogy, zahrnuje i biologickou stránku, environmentální vědy, námořní biologii, vědy o rostlinách a živočiších, stejně jako biofyziku a chemii.

Výsledkem MEDLINE/PubMed je seznam citací (zahrnující autory, tituly, zdroje a abstrakta) a úvod do volně dostupné elektronické verze. Hledání je zdarma a nevyžaduje registraci. MEDLINE také poskytuje odkazy na webové stránky vydavatelů nebo jiného poskytovatele plných textů. Pro články, které nejsou jednoduše dostupné, poskytuje PubMed jednoduchou cestu podáním elektronické žádosti do National Network Libraries of Medicine o kopii plného textu článku citovaného v MEDLINE. V tomto případě je požadována registrace a lokální poplatek za tuto službu. Přístup ke službám MEDLINE je dostupný z medicínských knihoven, z mnoha veřejných knihoven a komerčních zdrojů.

Výběr časopisů do databáze MEDLINE

Rozhodnutí o zařazení časopisu do databáze provádí ředitel Americké národní knihovny medicíny (NLM). Za důležité jsou považovány vědní politika a vědecká kvalita. Byla založena komise (Literature Selection Technical Review Committee – LSTRC), aby recenzovala tituly a posoudila kvalitu jejich obsahu. LSTRC pořádá 3x do roka setkání, kde vždy zváží osud 140 titulů. V MEDLINE je indexováno okolo 5000 titulů.

Kritické prvky:

1. Rozsah a pokrytí

Časopisy, jejichž obsah je okrajovým na poli biomedicíny, většinou nejsou do databáze přijaty.

2. Kvalita obsahu

Primárním pozornost ve výběrovém řízení je věnována vědeckému významu obsahu časopisu. Validita, důležitost, originalita a obsah jsou klíčovými faktory pro doporučení časopisu k udělení indexu.

3. Kvalita redakční práce

Časopis by měl prokázat vlastnosti, které přispívají k objektivitě, důvěryhodnosti a kvalitě jeho obsahu. Tyto rysy v sobě mohou nést informace o metodách výběru článků, převážně o explicitním procesu externího přezkoumání (recenze) článků, dodržování etických zásad, včasnou nápravu tiskových chyb, nesouhlasné stanovisko atd.

4. Kvalita produkce

Kvalita dispozice, tisk, grafika, ilustrace jsou brány v potaz při hodnocení časopisu.

5. Publikum

MEDLINE je primárně určený pro zdravotnické profese: vědci, praktičtí lékaři, pedagogové, správci, studenti, lékaři, sestry, dentisté, veterináři atd.

6. Typy obsahu

  • zprávy z originálních výzkumů;
  • originální klinická pozorování doprovázená analýzami a diskuzí;
  • rozbor filozofických, etických nebo sociálních aspektů zdravotnických profesí nebo biomedicínckých věd;
  • recenze;
  • statistické kompilace;
  • popis evaluace metod nebo procedur;
  • případové studie doprovázené diskusí.

Časopisy publikující originální výzkum představují jedinečný příspěvek v oboru, a proto jsou uživateli vyhledávány více než ostatní, které se například věnují kazuistikám. Publikace, které prezentují přetištěné články, zprávy o činnostech sdružení, abstrakty literatury a knižní recenze většinou nebývají indexovány.

7. Cizí jazyk časopisů

Za účelem rozšíření dostupnosti obsahu časopisu širšímu spektru čtenářů musí většina publikovaných článků obsahovat anglická abstrakta dříve, než bude schválen pro možnost získání indexu.

8. Geografické pokrytí

Vysoce kvalitní a užitečné časopisy jsou vybírány bez ohledu na místo publikace. Za účelem poskytnutí mezinárodního pokrytí je věnována speciální pozornost výzkumům, veřejnému zdraví, epidemiologii, standardům zdravotní péče a vrozeným nemocem. Časopisu obecně neudělují index za obsah, který je již v MEDLINE hojně zastoupený nebo který je zaměřen pouze na místní čtenáře.

9. Zpracování žádosti

Editor nebo vydavatel, který by chtěl podat žádost k indexování časopisu v MEDLINE, musí vyplnit MEDLINE Review Application Form.

Kontakt

LSTRC Scientific Review Administrator

National Library of Medicine

Building 38 A – Room 4N-419

8600 Rockville Pike

Bethesda, MD U.S.A. 20894

(301) 496-6921

e-mail: LSTRCinfo@mail.nlm.nih.gov